Strona główna Redakcja Kontakt
 kliknij  für deutschsprechende Freunde  for English speaking friends
szukaj:
NA SKRÓTY
Zasady rekrutacji do I LO w Sławnie
Zasady rekrutacji do I LO dla Dorosłych w Sławnie
Druki podań
Filmy
Galeria 1
Galeria 2
Galeria 3
Listy gratulacyjne
Strona główna
Linki
Forum
Ogłoszenia
Pobierz pliki
Adres
Jak do nas trafić?
Ogłoszenia
Zarządzenia
Aktualności
DZIENNIK
Szkoła z klasą
Plan lekcji
Dzwonki
Kalendarium
Egz. gimnazjalny 2018
Matura 2018
Biblioteka
Dokumenty
Galeria
Dyrektor
Nauczyciele
Pedagog
Inni pracownicy
Zajęcia dodatkowe
Podręczniki 2018/2019
Samorząd
Henryczki
Złoty Absolwent
Rada Rodziców
Terminarz zebrań
Regulamin Rady
Wychowawcy
Patron
Historia
POW
Konkurs teatralny
Rinteln
Parnas
Ogłoszenia
Podręczniki 2018/2019
Terminy zjazdów
Godziny lekcyjne
Samorząd Słuchaczy
Plan zajęć
Prace semestralne
Rekordy
Absolwenci
Biologia
Historia
Informacje o LO prosto do skrzynki pocztowej!

kliknij "enter"
userów na stronie: 0
gości na stronie: 2ZASADY REKRUTACJI DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W SŁAWNIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018


1. Kandydaci do I Liceum Ogólnokształcącego mogą się ubiegać o przyjęcie do następujących klas:
1) biologiczno- chemicznej (rozszerzony program nauczania: z biologii, chemii, do wyboru: język angielski/ język niemiecki),
2) dziennikarsko- prawnej (rozszerzony program nauczania: z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie),
3) lingwistyczno- turystycznej (rozszerzony program nauczania: z geografii, matematyki, do wyboru: język angielski/ język niemiecki),
4) politechnicznej z możliwością edukacji pożarniczej (rozszerzony program nauczania: z matematyki, fizyki, chemii).

2. Kandydaci składają następujące dokumenty:
1) wniosek o przyjęcie do szkoły (na druku obowiązującym w szkole),
2) potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,
3) potwierdzone przez dyrektora gimnazjum zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
4) kartę zdrowia,
5) 3 aktualne fotografie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
6) opinię lub orzeczenie publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej lub publicznej poradni specjalistycznej, w związku z ograniczonymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia.

3. Kandydaci składają wnioski o przyjęcie do klas pierwszych (na druku obowiązującym w szkole- do pobrania ze szkolnej strony internetowej lub w sekretariacie) od dnia 9 maja 2017 r. (wtorek) do dnia 21 czerwca 2017 r. (środa) do godz. 15.00.

4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyć w terminie od 23 czerwca 2017 r. (piątek) do 27 czerwca 2017 r. (wtorek) do godz. 15.00.

5. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wyniki egzaminu gimnazjalnego;
2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez szkołę jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;
3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

6. Kandydaci w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego otrzymują określoną liczbę punktów, która maksymalnie wynosi 200.

7. Sposób punktowania:
1) 100 punktów - liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku egzaminu gimnazjalnego. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
a) języka polskiego,
b) historii i wiedzy o społeczeństwie,
c) matematyki,
d) przedmiotów przyrodniczych,
e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
mnoży się przez 0.2
2) 100 punktów - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego nauczanego w gimnazjum na poziomie III.1 (język angielski albo język niemiecki), a także:
a) z wiedzy o społeczeństwie (w klasie dziennikarsko- prawnej),
b) z biologii (w klasie biologiczno- chemicznej),
c) z chemii (w klasie politechnicznej),
d) geografii (w klasie lingwistyczno- turystycznej)
oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
3) Przeliczenieocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum na punkty przedstawia się następująco:
a) celujący- 18 punktów,
b) bardzo dobry- 17 punktów,
c) dobry- 14 punktów,
d) dostateczny- 8 punktów,
e) dopuszczający- 2 punkty.
4) Przeliczenie punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 28 pkt) przedstawia się następująco:
a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt,
b) za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, co najwyżej 18 punktów,
c) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu- 3 pkt.

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 nastąpi do dnia 17 lipca 2017 r. do godz. 12.00.

9. Rodzic kandydata potwierdza wolę przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do liceum, do dnia 24 lipca 2017 r. do godziny 15.00.

10. W dniu 26 lipca 2017 r. do godziny 12.00 zostanie podana do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

11. Jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami, uzupełniające postępowanie rekrutacyjne będzie trwało od dnia 26 lipca 2017 r. do dnia 29 sierpnia 2017 r.

Tutaj znajdziesz link do Zarządzenia nr 11/ 2016 – 2017 Dyrektora Zespołu Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie kryteriów przyjęć do I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego na rok szkolny 2017/ 2018
[przejdź do strony głównej]

!!!

klik
kliknij i zaloguj się do e-dziennika


KANAŁ FILMOWY LO
Akademia Pomorska w Słupsku - kliknij
Politechnika Koszalińska
Filmy LO w serwisie You Tube
klik
Nasza szkoła w encyklopedii
Facebook
Stowarzyszenie Absolwentów LO w Sławnie
Gimnazjum Miejskie
SP nr 1 w Sławnie
SP nr 3 w Sławnie
ZS w Sławsku
ZS w Jarosławcu
Gim. w Malechowie
ZS w St. Jarosławiu
ZS we Wrześnicy
ZS w Pieszczu
Kliknij i przeczytaj ofertę
Nasze LO to pierwsza szkoła średnia w Powiecie Sławieńskim uznana przez minister edukacji Katarzynę Hall w za miejsce odkrywania talentów
BIP - kliknij
Rozmiar: 5792 bajtów
Tytuł "Szkoła z klasą"
październik 2004

Zobacz stronę konkursu
I miejsce w Polsce
październik 2005

www.edukator.org.pl
Wyróznienie 2007
działy artykułów
działy newsów
Jarosław Strześni...
E. Bartosiak, D. ...
Dominika Maj, Ein...
Jarosław Strześni...
Jolanta Suchańska...
Irena Rogowska, W...
Dominika Maj, Mis...
Michalina Kapelan...
© 2001-2014 Zespół Szkół w Sławnie im. J. H. Dąbrowskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Liceumslawno.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Engine powered by jPORTAL 2