Strona główna Redakcja Kontakt
 kliknij  für deutschsprechende Freunde  for English speaking friends
szukaj:
NA SKRÓTY
Rekrutacja - LO dla Ósmoklasistów
Prezentacja - LO dla młodzieży
Klasa humanistyczno-prawna
Klasa przyrodnicza
Rekrutacja - LO dla Dorosłych
Prezentacja - LO dla dorosłych
Druki podań
Adres
Jak do nas trafić?
Aktualności
DZIENNIK
Szkoła z klasą
Plan lekcji
Dzwonki
Kalendarium
Dni wolne
Matura 2021
Biblioteka
Dokumenty
Podręczniki 2020/2021
Dyrektor
Nauczyciele
Pedagog
Doradca zawodowy
Inni pracownicy
Samorząd
Program Samorządu
Henryczki
Złoty Absolwent
Prezydium
Terminarz zebrań
Regulamin Rady
Konto Rady Rodziców
Ubezpieczenie
Wychowawcy
Ogłoszenia
Samorząd Słuchaczy
Podręczniki
Terminy zjazdów
Godziny lekcyjne
Rekordy
Absolwenci
Filmy
Galeria 1
Galeria 2
Galeria 3
Listy gratulacyjne
userów na stronie: 0
gości na stronie: 9


Deklaracja dostępności cyfrowej

!!!

Muzyka to prawo moralne.
Daje duszę światu, skrzydła rozumowi,
pobudza i rozwija wyobraźnię,
czyni życie lepszym i weselszym.
Platon

W piątek zakończyła się 48. edycja Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku. Podczas koncertu finałowego wystąpili laureaci Estrady Młodych 2014 oraz Grzegorz Niemczuk, który wykonał I Koncert fortepianowy op. 23 Piotra Czajkowskiego. Towarzyszyła mu Sinfonia Baltica pod dyrekcją Bohdana Jarmołowicza.
Występy solistów i koncert symfoniczny spotkały się z wielkim zainteresowaniem i zostały gorąco przyjęte przez publiczność, a Grzegorz Niemczuk zachwycił wirtuozerią, wyczuciem formy, stylu i wielokrotnie bisował. Stąd cieszy nas bardzo obecność licealistów w koncertowej sali słupskiej filharmonii. Repertuar Polskiej Filharmonii Sinfonii Baltica znajdziecie tutaj.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
!!!
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

Warto czytać!

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
!
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

Zapraszamy!

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

Kliknij obrazek i zobacz więcej zdjęć

Rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. Ważny, bo w jego finale obchodzić będziemy 70-lecie naszej szkoły, w czerwcu 2015 r. odbędzie się także Zjazd Absolwentów. Tradycyjnie pierwsze powakacyjne spotkanie ze szkołą odbyło się w auli. Na inauguracji nowego roku szkolnego 2014/2015 oprócz uczniów, grona pedagogicznego, dyrekcji szkoły obecni byli również rodzice oraz zaproszeni goście: Pan Sebastian Dereń, Sekretarz Powiatu i Pani Agata Witkowska - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
Pani dyrektor, Wanda Adamczyk, życzyła wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania wiedzy i umiejętności. Pan Sebastian Dereń mówił o przyszłości szkoły, o tym co już osiągnęła i co przed nią - padły ważne sowa, na które czekaliśmy. Sekwencję przemówień zakończył Eryk Fedyniak, Przewodniczący Szkolnego Samorządu, który m.in. życzył uczniom klas pierwszych (LO i Gimnazjum Dwujęzycznego) , by znaleźli w Zespole Szkół im. Jana Henryka Dąbrowskiego to wszystko, co on znalazł: "wiedzę, przyjaźń, inspirację, a także swój drugi dom".
Następnie odbyły się spotkania klas z wychowawcami i otrzęsiny. Powodzenia gimnazjaliści i licealiści! Jesteśmy po Waszej stronie!

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców, absolwentów na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015, które odbędzie się
1 września 2014 r. o godz. 9:00 w auli szkoły.

Msza św. inaugurująca nowy rok szkolny zostanie odprawiona w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 1 września 2014 r. o godz. 8:00.

Szczególny charakter tego dnia podkreślmy uroczystym strojem galowym!
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

WUP„Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja". Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych PO KL 2007-2013

Cel projektu
Objęcie wsparciem stypendialnym 246 szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu województwa zachodniopomorskiego. Realizacja projektu przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych i podnoszenia jakości kształcenia w regionie. Projekt ma charakter systemowy i skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Działania prowadzone w ramach projektu
W ramach projektu przyznawane będą stypendia uczniom szczególnie uzdolnionym, zwłaszcza w kierunkach matematyczno-przyrodniczych. Stypendia mają charakter motywacyjny i wypłacane będą w systemie miesięcznym, w wysokości nie wyższej niż 600,00 zł. Okres wsparcia obejmuje cały rok szkolny. Wniosek o przyznanie stypendium składać mogą uczniowie pełnoletni. W przypadku ucznia niepełnoletniego, wniosek przedkłada rodzic lub opiekun prawny. W projekt zaangażowani zostaną również opiekunowie stypendystów - nauczyciele i wychowawcy.

Stypendium przyznawane będzie w oparciu o następujące kryteria:
- średnia ocen (min. 4,75),
- status materialny (1078 zł netto/os. w rodzinie a w przypadku osoby niepełnosprawnej 1246 zł netto/os.),
- indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia, który monitorowany będzie przez cały rok szkolny,
- miejsce zameldowania (ze szczególnym uwzględnieniem uczniów pochodzących
z obszarów wiejskich oraz miejskich do 25 tys. mieszkańców).

Działaniem wzmacniającym potencjał uzdolnionej młodzieży w kontekście określania swoich celów edukacyjno - zawodowych będą warsztaty doradcze "Ster na cel", prowadzone przez doświadczonych doradców zawodowych. Celem warsztatów będzie pomoc w ukierunkowaniu i wskazaniu uczniom możliwości wyboru ścieżki edukacyjno - zawodowej. Uczestnikami warsztatów będą uczniowie II i III klas gimnazjalnych oraz I klas szkół średnich, wykazujący się wysokimi wynikami w nauce, pochodzący z terenów wiejskich lub o niskim statusie materialnym. Docelowo wsparciem objętych zostanie 20 stypendystów projektu. Udział rodziców/opiekunów prawnych pozwoli na zrozumienie roli doradztwa w rozwoju zawodowym ich dzieci. Warsztaty prowadzone będą weekendowo w formie wyjazdowej, a terminy zajęć dostosowane zostaną do organizacji roku szkolnego. Warsztaty organizowane będą dla grup 10 osobowych + 10 opiekunów, dwa razy w roku szkolnym. Dla uczestników zapewniony zostanie bezpłatny dojazd i nocleg.

Uczestnicy projektu
Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (w których edukacja zakończona jest egzaminem maturalnym) - z wyłączeniem szkół dla dorosłych - łącznie 123 osoby w roku szkolnym 2014/2015.

Uwaga!
Wnioski stypendialne wraz z załącznikami, należy składać w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, do dnia 22 września 2014 r., do godz. 15.30.
Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wniosków stypendialnych można uzyskać w biurze projektu pod numerami telefonów (91) 42 56 152, (91) 42 56 177, bądź pisząc na adres: stypendia@wup.pl.

Więcej informacji tutaj.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

MEN Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2014 r. będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".
W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników upływa z dniem 3 września 2014 r. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników po upływie terminu, z zastrzeżeniem, że będzie on złożony w okresie 3 dni roboczych przed ostatecznym terminem złożenia stosownego, zbiorowego zestawienia do właściwego kuratora oświaty.
Wszystkie niezbędne dokumenty znajdziecie tutaj: wyprawka szkolna 2014.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

! Urząd Miejski w Sławnie informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne na podstawie przepisów Rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256,poz.2572 ze zmianami) oraz Uchwały Nr LI/340/2006r. Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 maja 2006r w sprawie ustalenia Regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Sławna.
Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia
- uczniowie szkół publicznych i niepublicznych /podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych/,
- słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, do czasu ukończenia 24 roku życia, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia /słuchacza/ uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 456 zł netto.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o wyżej wymienione stypendium szkolne mogą pobierać wnioski od 25 sierpnia 2014 r w Urzędzie Miejskim w Sławnie, pokój nr 47 w godzinach pracy Urzędu.

Informację można również uzyskać pod numerem (59) 810-00-61.
Termin składania wniosków o stypendium szkolne upływa z dniem 15 września 2014 r włącznie.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

! w imieniu Rzecznika Praw Dziecka, Pana Marka Michalaka, publikujemy list skierowany do uczniów z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2014/2015.
List Rzecznika Praw Dziecka.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
Początek drogi
napisał(a): Jarosław Strześniewski |
1
napisał(a): Jarosław Strześniewski |
EGZAMINY POPRAWKOWE - MATURA 2014
26 sierpnia 2014 r. (wtorek) - egz. pisemny z języka polskiego i matematyki - początek godz. 9.00.
26 sierpnia 2014 r. (wtorek) - egz. ustny z języka angielskiego - początek godz. 13.00.

EGZAMINY POPRAWKOWE - LICEUM
25 sierpnia 2014 r. (poniedziałek) - egz. z geografii - początek godz. 9.00.
26 sierpnia 2014 r. (wtorek) - egz. z języka angielskiego - początek godz. 10.00.
napisał(a): Jarosław Strześniewski, źródło: Wioleta Grzebień - Sekretariat LO |

!

W dniach 14-21 czerwca 2014 r. odbyło się piąte spotkanie uczniów Zespołu Szkół im. J. H. Dąbrowskiego w Sławnie i Gimnazjum Ernestinum w Rinteln w miejscu pamięci, byłym obozie zagłady, dzisiaj Muzeum Stutthof.
Spotkanie w tak szczególnym muzeum, tworzy szczególną atmosferę do przekazania wiedzy o polskiej historii, kształtowania postaw i refleksji, upamiętnienia oraz uczczenia ofiar ludobójstwa.
Uczniowie obu szkół w czasie czterodniowego pobytu na terenie byłego obozu zagłady nie tylko zwiedzali obóz z przewodnikiem, lecz również sami opracowywali w grupach materiały archiwalne dotyczące powstania obozu, życia obozowego, eksterminacji więźniów, marszy śmierci i prezentowali je swoim kolegom. Dzięki reprodukcjom oryginalnych dokumentów, autentycznych relacji byłych więźniów, dokumentów osobowych i zdjęć uczniowie mieli możliwość poznania losów więzionych ludzi, przyczyn osadzenia w obozie, życiorysów oprawców, więźniów funkcyjnych a także dyskusji na temat funkcjonowania KL Stutthof oraz jego miejsca w hitlerowskim systemie zagłady. Pobyt w miejscu pamięci pozwala na poznanie historii nie tylko za pomocą suchych faktów, danych statystycznych lecz za pomocą relacji ludzi, którzy brali w nich udział i mogą o tym opowiedzieć.
- Udział w wymianie był dla mnie bardzo istotnym doświadczeniem - mówi uczestnik wymiany, uczeń klasy 2b Piotr Dwulit - Pobyt w Muzeum Stutthof w Sztutowie pomógł nam, uczniom, zbudować prawdziwy obraz tego, jak wyglądało życie w obozie. Różne rodzaje aktywności takie, jak odczytywanie reprodukcji akt, projekcje filmów dokumentalnych stały się przyczynkiem wielu tematów rozmów i źródłem refleksji. Najważniejsze jest to, że oprócz lepszego spojrzenia na tamte, mamy materiał do dyskusji, a z ważnych lekcji historii obozu usiłujemy wyciągnąć wnioski.
Spotkanie zostało dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
Dominika Maj

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [archiwum newsów | dodaj news]
!!!

klik
kliknij i zaloguj się do e-dziennika


KANAŁ FILMOWY LO
!
Akademia Pomorska w Słupsku - kliknij
Politechnika Koszalińska
Filmy LO w serwisie You Tube
klik
Nasza szkoła w encyklopedii
Facebook
Stowarzyszenie Absolwentów LO w Sławnie
SP nr 2 w Sławnie
SP nr 3 w Sławnie
SP w Sławsku
SP w Warszkowie
SP w Jarosławcu
SP w Malechowie
SP w St. Jarosławiu
SP we Wrześnicy
SP w Pieszczu
Kliknij i przeczytaj ofertę
Nasze LO to pierwsza szkoła średnia w Powiecie Sławieńskim uznana przez minister edukacji Katarzynę Hall w za miejsce odkrywania talentów
BIP - kliknij
działy artykułów
działy newsów
© 2001-2014 Zespół Szkół w Sławnie im. J. H. Dąbrowskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Liceumslawno.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Engine powered by jPORTAL 2