Strona główna Redakcja Kontakt
 kliknij  für deutschsprechende Freunde  for English speaking friends
szukaj:
Adres
Jak do nas trafić?
Ogłoszenia
Zarządzenia
Aktualności
DZIENNIK
Szkoła z klasą
Plan lekcji
Dzwonki
Kalendarium
Dni wolne
Matura 2021
Biblioteka
Dokumenty
Podręczniki 2020/2021
Dyrektor
Nauczyciele
Pedagog
Doradca zawodowy
Inni pracownicy
Samorząd
Program Samorządu
Henryczki
Złoty Absolwent
Prezydium
Terminarz zebrań
Regulamin Rady
Konto Rady Rodziców
Ubezpieczenie
Wychowawcy
Patron
Historia
POW
Konkurs teatralny
Rinteln
Parnas
Ogłoszenia
Samorząd Słuchaczy
Podręczniki
Terminy zjazdów
Godziny lekcyjne
Rekordy
Absolwenci
Filmy
Galeria 1
Galeria 2
Galeria 3
Listy gratulacyjne
userów na stronie: 0
gości na stronie: 1


1

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!
Drodzy Uczniowie i Słuchacze!


Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.
W trosce o naszych uczniów i pracowników; na podstawie wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia; jako dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów i słuchaczy oraz pracowników wdrożyłam procedurę postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych.
Procedura zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej. Będzie także przesłana przez e-dziennik.
Proszę o zapoznanie się z jej treścią i jej ścisłe przestrzeganie.
Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze będą prowadzone w budynku szkolnym i w obiektach należących do placówki.
Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:
1. Proszę o podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu. Zwracam uwagę na konieczność odbierania telefonów ze szkoły (nr tel. sekretariatu: 59 810 7662) lub niezwłoczne oddzwanianie, odpowiadanie na maile i wiadomości w e-dzienniku oraz aktualizowanie danych kontaktowych.
2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
3. Uczniowie chorzy, zakatarzeni, kaszlący lub z temperaturą nie będą przyjmowani.
4. Do placówki nie może uczęszczać uczeń, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, w razie zaistnienia takiej sytuacji, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
5. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu przedmiotów, które nie są niezbędne do nauki.
6. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich w budynku głównym, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.
7. W drodze do i ze szkoły uczniowie oraz ich opiekunowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeniach publicznych.
8. Opiekunowie odprowadzający ucznia mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
9. Przy uzasadnionym podejrzeniu, że uczeń jest chory (np. wysoka temperatura) i może zarażać inne osoby, nie będzie przyjęty do szkoły, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora szkoły lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu ucznia w szkole, zostanie on umieszczony w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
10. Zaleca się uczniom noszenie maseczek podczas przerw międzylekcyjnych, w pomieszczeniach wspólnych (np. w toalecie, w szatni, w holu) i podczas przemieszczania się ciągami komunikacyjnymi.
11. Rodzic odprowadzający młodzież przychodzi w maseczce lub w przyłbicy ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest przy wejściu do budynku zdezynfekować ręce.
12. Uczeń może przynieść do szkoły przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi osobami oraz nie może ich pożyczać.
13. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje taka potrzeba.
14. W sytuacji konieczności odbioru dziecka ze szkoły rodzic telefonicznie zgłasza odbiór dziecka pracownikowi sekretariatu (tel. 598107662) lub nauczycielowi i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi osobami.


Procedury postepowania otrzymają Państwo poprzez e-dziennik.
Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Życzę zdrowia i dobrego, spokojnego roku szkolnego 2020/2021.
Z poważaniem
Renata Biernacka
Dyrektor Zespołu Szkół w Sławnie
im. Jana Henryka Dąbrowskiego

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Klasa 4d (matematyczno-fizyczna) z wychowawczynią, panią Ewą Pawelec, dwadzieścia lat po maturze :-) Spotkali się wczoraj w Dworku w Golikowie. Piękni i młodzi! Pamiętamy (znakomita "Iwona, księżniczka Burgunda", TT 1999) i serdecznie pozdrawiamy!

2

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!
Informuję, iż rok szkolny 2020/2021 w I Liceum Ogólnokształcącym rozpoczniemy 1 września 2020 roku od spotkań uczniów z wychowawcami klas. Ich harmonogram zostanie przekazany do wiadomości przez e-dziennik. Obowiązuje strój galowy.
Uczniowie klasy pierwszej przychodzą do szkoły o godzinie 9.00.
Zajęcia będą się odbywały od 2 września w formie stacjonarnej i zostaną zorganizowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Informacje na temat rozwiązań przyjętych w naszej szkole zostaną rozesłane przez e dziennik, a uczniowie szczegółowo poznają je na pierwszym spotkaniu z wychowawcą. W zależności od sytuacji zasady te mogą być modyfikowane.
Zachęcam do zapoznania się z aktualnymi informacjami na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:
https://www.gov.pl/web/edukacja/qa-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020-r

Renata Biernacka
Dyrektor Zespołu Szkół w Sławnie
im. Jana Henryka Dąbrowskiego

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny. Staramy się, żeby był bezpieczny. Publikujemy 10 zasad dla uczniów i wskazówki dla rodziców, które służą bezpieczeństwu wszystkich. Źródło: MEN.

1

2
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas skierowali do rodziców uczniów specjalny list (proponujemy lekturę!), w którym zachęcili do zainstalowania telefonach komórkowych aplikacji ProteGo Safe (bezpłatna, dobrowolna i w pełni bezpieczna). Aplikacja zawiera także wiarygodne i sprawdzone informacje dotyczące pandemii koronawirusa, umożliwia samokontrolę stanu zdrowia i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół.
Więcej informacji: tutaj.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
Przejdź do strony z listą podręczników
napisał(a): Jarosław Strześniewski |18 lipca odbyło się w Sławnie spotkanie z Anna Dziewit-Meller, pisarką, dziennikarką, autorką książek dla dzieci, wokalistką i gitarzystką rockową. Znakomite zdarzenie zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie. Byliśmy tam!
Pretekstem autorskiego spotkania była lipcowa premiera książki "Od jednego Lucypera", historii trzech pokoleń: babki ciotecznej, matki i córki, które próbują przeżyć w świecie niesprzyjającym kobietom. Wspaniała powieść napisana polszczyzną najwyższych lotów ze ślonskom godkom. Nie tylko dla kobiet, może przede wszystkim dla mężczyzn. Książkę od września będziecie mogli wypożyczyć w szkolnej bibliotece.
Poza tym rozmawialiśmy o Śląsku, kobiecości, feminizmie, postrzeganiu kobiet w naszym kraju, felietonach w "Tygodniku Powszechnym", zespole rockowym Andy, wartości poznawania historii z perspektywy kobiet i mężczyzn, serwisie bukbuk.pl, propagującym czytelnictwo i… Marcinie Mellerze.
Na pamiątkę spotkania podarowaliśmy pani Annie firmowy kubek sławieńskiego liceum :-) Posłuchajcie słów skierowanych specjalnie do Was - film niżej.
Autorce "Od jednego Lucypera" i sławieńskiej bibliotece bardzo dziękujemy za ważne dla nas, czytelników, spotkanie!

1

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Wszystkich maturzystów I Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie zapraszamy do odebrania w sekretariacie szkoły świadectw maturalnych wraz z aneksami i informacjami o wynikach egzaminu.

Jednocześnie przypominamy, że obecność w szkole wymaga zachowania zasad bezpieczeństwa epidemicznego COVID-19, tj. zakrycia nosa i ust, zdezynfekowanie rąk po wejście do budynku oraz zachowanie odstępów co najmniej 1,5 m od siebie.

Świadectwa dojrzałości mogą być odebrane osobiście lub na podstawie pisemnego upoważnienia zawierającego serię i nr dowodu tożsamości osoby upoważnionej do odbioru oraz zawierającego czytelny podpis maturzysty. Wszystkim MATURZYSTOM przypominamy o konieczności posiadania przy sobie dowodu tożsamości.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Iain Malcolm Twitchett od 1 września 2020 r. będzie uczył języka angielskiego uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie. Rodowity Anglik to niezwykły człowiek. Oprócz nauczania pasjonuje go muzyka i sztuka. Pracował dla wytwórni muzycznej produkującej płyty Depeche Mode, kocha koncerty muzyczne i kolekcjonuje współczesną sztukę. - Na moich lekcjach uczniowie zdobędą wiedzę z pierwszej ręki o języku angielskim i kulturze - mówi Iain Twitchett - Przyjdźcie z pasją i otwartym umysłem. Sprawię, że Wasze lekcje będą interesujące, razem będziemy się uczyć.
- Lekcje z native speakerem to bardzo efektywna forma nauki języka obcego - mówi Renata Biernacka, dyrektor LO w Sławnie - Iain to nauczyciel, dla którego język angielski jest językiem ojczystym, na zajęciach nie posługuje się językiem polskim, dlatego uczniowie muszą posługiwać się angielskim w każdej sytuacji komunikacyjnej. Łatwiej wtedy o pokonanie wstydu przed porozumiewaniem się w języku obcym, przełamanie bariery, zapamiętywanie słówek i praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności językowych.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Nagrody i wyróżnienia przyznane uczniom I Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie przez Radę Pedagogiczną za rok szkolny 2019/2020.

Klasa 1a

Świadectwo z wyróżnieniem (średnia powyżej 4,75) otrzymali: Zuzanna Grudzień, Maja Janus, Hanna Lińska, Wojciech Radawiec, Natalia Rondzio, Anna Smyk.

Dyplomy:
» za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce (średnia powyżej 4,5): Julia Kotecka, Michał Poręba, Maciej Urban.
» za wzorową frekwencję: Maja Janus, Michalina Poborska.
» za udział w Biciu Rekordu udzielania pierwszej pomocy: Aleksandra Adamczyk, Dominika Bińczyk, Dawid Głuszek, Zuzanna Grudzień, Martyna Janulewicz, Maja Janus, Aleksandra Jelonek, Oliwia Koszal, Julia Kotecka, Hanna Lińska, Łucja Łysiak, Magdalena Mazurkiewicz, Weronika Pióro, Michalina Poborska, Piotr Poleski, Michał Poręba, Adam Protasewicz, Aleksandra Roguszewska, Natalia Rondzio, Anna Smyk, Julia Stępniak, Andżelika Wilińska, Maciej Urban.
» za działalność w wolontariacie: Aleksandra Adamczyk, Dawid Głuszek, Oliwia Koszal, Michalina Poborska, Adam Protasewicz, Aleksandra Roguszewska, Anna Smyk, Andżelika Wilińska.

Nagrodę za szkolny konkurs "Mistrz Języka Niemieckiego" otrzymała Maja Janus. Poza tym przyznano nagrodę za prowadzenie szkolnego sklepiku: Mai Janus i Aleksandrze Jelonek.

Klasa 1b

Świadectwo z wyróżnieniem (średnia powyżej 4,75) otrzymali: Wiktoria Głowacka, Weronika Jarosz, Magdalena Radziwon, Dawid Terefenko.

Dyplomy:
» za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce (średnia powyżej 4,5): Anita Goryczkiewicz, Natalia Mikulska, Hanna Musiał, Julia Oborzyńska, Dorota Pszczółkowska.
» za udział w Biciu Rekordu udzielania pierwszej pomocy: Kacper Bańkowski, Oskar Borowiec, Dawid Terefenko, Krystian Bartosik , Tomasz Błaszczyk, Oskar Borowiec, Krystian Chałajczak, Weronika Jarosz, Julia Małoszyc, Natalia Marszałek, Hanna Musiał, Anita Goryczkiewicz, Zuzanna Olszak, Magdalena Radziwon, Julia Oborzyńska, Daria Sikorska, Dorota Pszczółkowska, Dominik Filipowski, Patryk Jeż, Jakub Kleina, Natalia Mikulska, Natalia Marszałek, Maksymilian Turowski,
za działalność w wolontariacie: Krystian Chałajczak, Anita Goryczkiewicz, Julia Małoszyc, Natalia Mikulska, Julia Oborzyńska, Daria Sikorska, Dawid Terefenko,
» za zaangażowanie w życie artystyczne szkoły: Natalia Mikulska, Hanna Musiał, Dorota Pszczółkowska, Magdalena Radziwon, Maksymilian Turowski,
» za pracę w szkolnym radiowęźle: Jakub Kleina, Julia Małoszyc, Krystian Bartosik, Kacper Bańkowski.

Klasa 2a

Świadectwo z wyróżnieniem (średnia powyżej 4,75): Aleksandra Skotarczak, Maja Hrehorowicz.

Dyplomy:
» za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce (średnia powyżej 4,5): Dominika Gołąb, Marika Waćkowska,
» za udział w Biciu Rekordu udzielania pierwszej pomocy: Kacper Bireta, Patryk Chmielewski, Maja Hrehorowicz, Weronika Krzoska, Martyna Jędrzejczyk, Klaudia Musiał, Julia Nowak, Karolina Pilarek, Kacper Słodziński, Marika Waćkowska, Jakub Wiciński, Elwira Witkowska, Aleksandra Skotarczak,
» za Konkurs Zdrowego Stylu Życia o puchar pani dyrektor - Marika Waćkowska- prezentacja zdrowych posiłków,
» za zaangażowanie w życie artystyczne szkoły: Maja Flek, Martyna Jędrzejczyk, Klaudia Musiał, Julia Nowak, Karolina Pilarek, Aleksandra Skotarczak,
» za pracę w Szkolnym Kole Wolontariatu: Maja Hrehorowicz, Weronika Błaszczyk, Martyna Jędrzejczyk, Klaudia Musiał, Julia Nowak, Marika Waćkowska,
» za lekką kreskę i bystre oko: Julia Nowak,
» za postawę niezłomnego i merytorycznego strażaka szkoły: Klaudia Musiał,
» za 100% frekwencję: Elwira Witkowska.

Nagrody w konkursie "Mistrz języka niemieckiego":
I miejsce - Maja Hrehorowicz
II miejsce - Weronika Błaszczyk
III miejsce- Marika Waćkowska.

napisał(a): Jarosław Strześniewski, źródło: Agnieszka Smutek-Strześniewska |

3a

W związku z szeregiem wydarzeń losowych, zaplanowane pierwotnie na 24 kwietnia 2020 roku uroczyste pożegnanie Absolwentów 2020, nie mogło odbyć się w wyznaczonym terminie. Mieliśmy nadzieję, że uda się przeprowadzić uroczystość i wręczyć osobiście nagrody jeszcze w tym roku szkolnym, niezależne od nas trudności sprawiły jednak, że nie udało zrealizować tego zamierzenia. Dzisiaj, w dniu zakończenia roku szkolnego 2019/2020, przypominamy osiągnięcia i nagrody Maturzystów 2020.

Statuetkę Henryczka, prestiżową nagrodę przyznawaną od 2001 przez Radę Pedagogiczną przyznano:
Justynie Stangryciuk - za działalność samorządową,
Maciejowi Kubickiemu - za godne reprezentowanie szkoły,
Bożenie Lehsie - za promocję nauki,
Wiktorii Ogórek i Marcie Zagajewskiej - za działalność na rzecz wolontariatu.

Kolejną tradycją szkoły jest przyznawanie wyróżnienia dla najsympatyczniejszego ucznia. W tym roku tytułem tym uhonorowano Bożenę Lehsę oraz Annę Kaczkę.

Poza tym wręczono nagrody za działalność w Szkolnym Kole Wolontariatu. Otrzymali je: Michalina Barańska, Justyna Stangryciuk, Bożena Lehsa, Maciej Kubicki, Wiktoria Ogórek i Marta Zagajewska. .

Wyróżniono także uczniów zaangażowanych w działania artystyczne: Aleksandrę Franas, Bożenę Lehsę, Justynę Stangryciuk, Macieja Kubickiego i Martę Zagajewską..

Rada Pedagogiczna przyznała także dyplomy dla:
- Bożeny Lehsy za sukcesy przedmiotowe w dziedzinie języka niemieckiego,
- Aleksandry Franas za sukcesy przedmiotowe w dziedzinie nauk humanistycznych,
- Macieja Kubickiego za bardzo dobre wyniki w nauce.

Za aktywny udział w prozdrowotnych akcjach społecznych nagrodzono: Wiktorię Ogórek, Bożenę Lehsę, Martę Zagajewską, Patrycję Borowiec, Macieja Kubickiego, Oliwię Smosznę i Justynę Stangryciuk.

Nagrodzono także sportowe reprezentantki szkoły. Okolicznościowe dyplomy otrzymały Wiktoria Ogórek i Marta Zagajewska.

Pani dyrektor wyróżniła także rodziców zaangażowanych w pracę na rzecz szkoły. Podziękowania otrzymały Panie: Maria Melka, Wioletta Firkowska oraz Ewa Franas.

W zeszłym roku Aleksandra Franas, obecna abiturientka, dedykowała maturzystom słowa Andrzeja Sapkowskiego. Przypominamy je dzisiaj:
"Źle czy dobrze, okaże się później. Ale trzeba działać, śmiało chwytać życie za grzywę. Wierz mi, [...], żałuje się wyłącznie bezczynności, niezdecydowania, wahania. Czynów i decyzji, choć niekiedy przynoszą smutek i żal, nie żałuje się".

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
absolwenciBeata KopowskaIlona Siedlecka - kliknijNatalia Kołodziej - kliknijAnna Kierkosz - kliknijTomasz Radawiec - kliknijDaniel Załuski - kliknijMonika tokarska - kliknijJacek RzepczyńskiAgnieszka Krzemińska (Zawiślak) - kliknijTomasz Chojnacki - kliknijŁukasz Stachowicz - kliknijKrzysztof Granisz - kliknijAgata Rojewska - kliknijMonika Sutryk - kliknijMilena Jażdżewska - kliknijMaciej Leśków - kliknijPaweł Faryno - kliknijSabina Kołodziejczyk - kliknijMilena Margielewska - kliknijMarta Gierczyńska-Kolas  -  kliknij
napisał(a): Jarosław Strześniewski |
napisał(a): Jarosław Strześniewski |
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [archiwum newsów | dodaj news]
!!!

klik
kliknij i zaloguj się do e-dziennika


KANAŁ FILMOWY LO
!
Akademia Pomorska w Słupsku - kliknij
Politechnika Koszalińska
Filmy LO w serwisie You Tube
klik
Nasza szkoła w encyklopedii
Facebook
Stowarzyszenie Absolwentów LO w Sławnie
SP nr 2 w Sławnie
SP nr 3 w Sławnie
SP w Sławsku
SP w Jarosławcu
SP w Malechowie
SP w St. Jarosławiu
SP we Wrześnicy
SP w Pieszczu
Kliknij i przeczytaj ofertę
Nasze LO to pierwsza szkoła średnia w Powiecie Sławieńskim uznana przez minister edukacji Katarzynę Hall w za miejsce odkrywania talentów
BIP - kliknij
działy artykułów
działy newsów
© 2001-2014 Zespół Szkół w Sławnie im. J. H. Dąbrowskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Liceumslawno.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Engine powered by jPORTAL 2